คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสอบทานหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 ได้ดังนี้

การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงิน และงบการเงินรวมราย ไตรมาส และประจำปี 2560 ของบริษัท โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เช่น การด้อยค่าของสินทรัพย์ การตั้งสำรองประเภทต่างๆ ภาระหนี้สิน การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นต้น และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ และเลขานุการสำนักงานตรวจสอบภายใน จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบใน งบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบแล้ว โดยแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข อนึ่ง ในรอบปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน ผลการประชุมโดยสรุป ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเป็นที่พอใจ

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของก.ล.ต. ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการปฏิบัติตามก.ล.ต. ตลท. ในการทบทวนข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าในปีก่อนมีการปรับปรุงไปมากแล้ว และพบว่าใช้ข้อบังคับดังกล่าวได้ดีและสะดวกในการปฏิบัติ ดังนั้นในปีหน้าจึงให้ใช้ข้อบังคับปัจจุบันต่อไป อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยประเมินตนเอง ซึ่งผลสรุปเป็นที่น่าพอใจ

การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการบริษัท และติดตามประเมิน การบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดไว้ และการพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส (Whistle Blower) โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งเรื่องที่อาจจะทำให้บริษัทฯเสียหายตามช่องทางที่กำหนดไว้ ในปีนี้ยังไม่ได้รับการข้อร้องเรียนจากพนักงาน

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในได้ลาออกและไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงตกลงว่าจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีระบบการทำงานเป็นที่ยอมรับในภาคธุรกิจ ให้ทำการตรวจสอบการควบคุมภายในทั้งหมด ซึ่งพบว่า มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้สอบทานการปฏิบัติงานของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ผู้รับจ้างตรวจสอบฯ เป็นรายไตรมาส ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้รับการตรวจ และมีการปรับปรุงตามความเห็นร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยได้มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด จัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนางานตรวจสอบ และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลและในเชิงป้องกัน เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับหน่วยงานรับตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่าผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลท.หลังจากได้ตกลงเงื่อนไขในการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ต่ออีก 1 ปี โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,198,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สูงกว่าปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 54,000 บาท หรือ 4.72%

 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายธวัชชัย ช่องดารากุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ