ถึงแม้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีการเติบโตประมาณร้อยละ 3.9 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของปี 2559 ที่เติบโตร้อยละ 3.2 เป็นการเติบโตในอัตราที่สูงขึ้นต่อเนื่องมา 3 ปี บ่งบอกถึงการค่อยๆ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2560 ยังคงลดลงประมาณร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปี 2559 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังฟื้นตัวไม่ดีเท่าที่ควร เหตุผลหลักมาจากศักยภาพของผู้ที่จะกู้ซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งมีภาระหนี้อื่นสูง ทำให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาไม่ปล่อยสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัย หรือให้กู้ไม่เต็มจำนวนที่ลูกค้าต้องการ กอปรกับการแข่งขันที่สูง ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

ผลประกอบการในปี 2560 ของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 1,212 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 2.8 และยอดกำไรสุทธิ 56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 45.4 และเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.09 บาท

สำหรับปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ร้อยละ 3.9 โดยมีแนวโน้มการส่งออกขยายตัวทั้งปริมาณและมูลค่า และการลงทุนของภาครัฐที่สูงขึ้นจากการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟฟ้าหลายเส้นทางที่จะเริ่มทยอยแล้วเสร็จจะช่วยผลักดันให้ตลาดเติบโต คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกบ้าน พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด และจะควบคุมดูแลกิจการด้วยคุณธรรม ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและคงชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้ดีเยี่ยมตลอดไป

 

นายพิพิธ พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการ