เกี่ยวกับเรา • สัมมากร
18859
page,page-id-18859,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลที่สำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง 86 ศูนย์การค้าเพียวเพลสรามคำแหง ชั้น 3
ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ (66) 0 2106 8300
โทรสาร (66) 0 2106 8399

E-mail : contact@sammakorn.co.th
Website : www.sammakorn.co.th

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ทุนจดทะเบียน 589,410,340 บาท
ทุนชำระแล้ว 589,410,340 บาท
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 589,410,340 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
โดย นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
นางสาววราพร ประภาศิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (66) 0 2264 9090
โทรสาร (66) 0 2264 0789-90
นายทะเบียนบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (66) 0 2009 9000
โทรสาร (66) 0 2009 9992

สถาบันการเงิน 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)