ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง 86 อาคารสัมมากรเพลส รามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ (66) 0 2106 8300
โทรสาร (66) 0 2106 8399

E-mail : contact@sammakorn.co.th
Website : www.sammakorn.co.th

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ทุนจดทะเบียน 641,803,026 บาท
ทุนชำระแล้ว 641,800,446 บาท
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
โดย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตยย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ (66) 0 2264 9090
โทรสาร (66) 0 2264 0789-90
นายทะเบียนบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (66) 0 2009 9000
โทรสาร (66) 0 2009 9992

สถาบันการเงิน 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)