ประจำปี :  
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
19 เม.ย. 2561 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา : 10.30 น
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
11 เม.ย. 2560 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา : 10.30 น
ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
20 ต.ค. 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เวลา : 10.30 น
ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
07 เม.ย. 2559 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เวลา : 10.30 น
ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพฯ ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
20 ต.ค. 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เวลา : 10.30 น
ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
07 เม.ย. 2559 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เวลา : 10.30 น
ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพฯ ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.