เกี่ยวกับเรา • สัมมากร
18859
page,page-id-18859,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : พันบาท

ผลการดําเนินงาน 2557 2558 2559
รายได้จากการขาย 903,388 1,252,769 882,823
รายได้รวม 1,150,048 1,508,980 1,246,859
ต้นทุนขาย 584,198 855,330 631,585
ต้นทุนรวม 756,054 1,029,003 818,475
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 224,853 287,736 253,654
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ 169,141 192,241 174,730
กำไร(ขาดทุน) 99,898 121,656 102,826
สินทรัพย์รวม 3,552,108 3,748,686 3,847,562
หนี้สินรวม 1,211,681 1,374,147 1,593,175
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 589,410 589,410 589,410
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,340,427 2,374,539 2,254,388
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 3.97 4.03 3.82
กำไรต่อหุ้น 0.17 0.21 0.17
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.12 0.10
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.91 1.61 2.06
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.52 0.58 0.71
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.69 8.06 8.25
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.81 3.25 2.67
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 4.27 5.12 4.56