ณ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : พันบาท

ผลการดําเนินงาน 2558 2559 2560
รายได้จากการขาย 1,252,769 882,823 937,493
รายได้รวม 1,508,980 1,246,859 1,211,978
ต้นทุนขาย 855,330 654,308 667,079
ต้นทุนรวม 1,029,003 841,197 841,176
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 287,736 230,932 242,655
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ 192,241 174,730 128,148
กำไร(ขาดทุน) (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ) 121,656 102,826 56,137
สินทรัพย์รวม 3,748,686 3,847,562 3,797,329
หนี้สินรวม 1,374,147 1,593,175 1,487,894
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 589,410 589,410 641,800
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,374,539 2,254,388 2,309,435
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 4.03 3.82 3.60
กำไรต่อหุ้น 0.21 0.16 0.09
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.12 0.10 0.05
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.61 2.05 3.33
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.58 0.71 0.64
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.06 8.25 4.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 3.25 2.67 1.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 5.12 4.56 2.43