ประจำปี :  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ปกหน้า หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สารบัญ ดาวน์โหลด
1. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ดาวน์โหลด
4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
6. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
7. ขั้นตอนการเข้าประชุม ดาวน์โหลด
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
9. แบบหนังสือมอบฉันทะ
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ปกหน้า หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สารบัญ ดาวน์โหลด
1. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ดาวน์โหลด
4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
6. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
7. ขั้นตอนการเข้าประชุม ดาวน์โหลด
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
9. แบบหนังสือมอบฉันทะ
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 และ 2 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ  
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ปกหน้า หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สารบัญ ดาวน์โหลด
1. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ดาวน์โหลด
4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
6. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
7. ขั้นตอนการเข้าประชุม ดาวน์โหลด
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
9. แบบหนังสือมอบฉันทะ
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ปกหน้า หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สารบัญ ดาวน์โหลด
1. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ดาวน์โหลด
4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
5. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
6. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
7. ขั้นตอนการเข้าประชุม ดาวน์โหลด
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
9. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ปกหน้า หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
สารบัญ ดาวน์โหลด
1. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง คุณอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ ดาวน์โหลด
4. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง พลตำรวจตรีชินภัทร สารสิน ดาวน์โหลด
5. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง คุณสิทธิชัย จันทราวดี ดาวน์โหลด
6. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง คุณธวัชชัย ช่องดารากุล ดาวน์โหลด
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
8. ข้อมูลกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ดาวน์โหลด
9. ข้อมูลกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ดาวน์โหลด
10. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
11. ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
12. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
13. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมโฟร์ซี่ซั่นส์ กรุงเทพ ดาวน์โหลด
14. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ปกหน้า หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
สารบัญ ดาวน์โหลด
1. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
2. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลด
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
คุณพงส์ สารสิน
ดาวน์โหลด
4. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ดาวน์โหลด
5. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
คุณสัจจา เจนธรรมนุกูล
ดาวน์โหลด
6. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
ดาวน์โหลด
7. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ คุณธวัช อึ้งสุประเสริฐ ดาวน์โหลด
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
10. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
11. ข้อมูลกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ดร. อภิชัย จันทรเสน ดาวน์โหลด
12. ข้อมูลกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ นายสิทธิชัย จันทราวดี ดาวน์โหลด
12. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
13. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
14. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
15. แผนที่โรงแรมโฟร์ซี่ซั่นส์ กรุงเทพ ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ปกหน้า หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลด
สารบัญ ดาวน์โหลด
1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลด
2. แบบหนังสือมอบฉันทะ  
      2.1 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
      2.2 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
      2.3 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  
     3.1 ประวัติ ดร.อภิชัย จันทรเสน ดาวน์โหลด
     3.2 ประวัติ นายสิทธิชัย จันทราวดี ดาวน์โหลด
4. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
5. ขั้นตอนการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2555 ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ปกหน้า หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญ ผถห. ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
สารบัญ ดาวน์โหลด
1. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญ ผถห. ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
2. รายงานการระชุมสามัญ ผถห. ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผถห. เลือกตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่งการอีกครั้งหนึ่ง  
      3.1 ประวัติ พลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ดาวน์โหลด
      3.2 ประวัติ นายกวี อังศวานนท์ ดาวน์โหลด
      3.3 ประวัติ นายพิพิธ พิชัยศรทัต ดาวน์โหลด
     คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดง ดาวน์โหลด
4. เอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และ การนับผลคะแนนเสียง  
5. ข้อมูลกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  
     5.1 ประวัติ นายนารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ดาวน์โหลด
     5.2 ประวัติ นายอภิชัย จันทรเสน ดาวน์โหลด
6. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
7. ขั้นตอนการเข้าประชุม ดาวน์โหลด
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม ผถห. ดาวน์โหลด
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
10. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
11. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
12. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด