กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่ ชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 309,698,707 48.25
2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 37,273,758 5.81
3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 22,954,891 3.58
4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 22,394,669 3.49
5. น.ส.พีระขวัญ ขันเจริญสุข 21,282,924 3.32
6. น.ส.พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 21,113,756 3.29
7. น.ส.เมทนี สุคนธรักษ์ 17,117,711 2.67
8. นายศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี 13,000,000 2.03
9. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม 12,692,742 1.98
10. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH 12,610,878 1.96